ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217444

การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย

     สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ในพื้นที่เป้าหมาย 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 องค์กร รวมทั้งสิ้น 9 องค์กร โดยจัดประชุมการส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืนของ "วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก" ในวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกำหนดแผนการผลิต แผนความต้องการสนับสนุนสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ และการตลาด ในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

IMG 0021-3IMG 9991-1IMG 0017-2