ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

456365

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 93
สมาชิก สภจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 สร้างทางรอดสังคมไทย เขียนโดย จารุวรรณ 110
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) เขียนโดย จารุวรรณ 92
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย จารุวรรณ 89
การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล” เขียนโดย จารุวรรณ 377
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมชี้แจงขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล “ตำบลน้ำริด” ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พ.ศ.2566 เขียนโดย จารุวรรณ 454
การประชุมหารือการพัฒนาสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตการเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำข้อเสนอภาคการเกษตร เขียนโดย จารุวรรณ 391
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประสานบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จารุวรรณ 381
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย จารุวรรณ 351
สนง.สกจ.อต. ผนึกกำลัง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นเหล็ก” เขียนโดย ธนานนท์ 348