ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

187189

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำบ้านเกาะ ครั้งที่ 1/2559” เขียนโดย ศิริรัตน์ 287
การเข้าร่วม “ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย วิธีการตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การจัดทำเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา และการผสมสูตรปุ๋ย” เขียนโดย ศิริรัตน์ 370
การเข้าร่วม “สัมมนา รู้จริง รู้ลึก โอกาสการค้าของ SMEs ไทยกับกลุ่ม CLMV และรู้จัก TPP” เขียนโดย ศิริรัตน์ 302
การเข้าร่วม “ประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)” เขียนโดย ศิริรัตน์ 271
การเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 277
การจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช” เขียนโดย ศิริรัตน์ 373
การประชุม “เสวนาองค์กรเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร” เขียนโดย ศิริรัตน์ 318
การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผล ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 299
การประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 272
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ” ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด เขียนโดย ศิริรัตน์ 291