ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

219839

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ” เขียนโดย ศิริรัตน์ 287
การจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช” เขียนโดย ศิริรัตน์ 386
การประชุม “เสวนาองค์กรเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร” เขียนโดย ศิริรัตน์ 332
การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผล ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 309
การประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 284
การจัดกิจกรรม “สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ” ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด เขียนโดย ศิริรัตน์ 306
การประชุมคณะทำงานด้านไม้ผลอื่น ครั้งที่ 1/2559 เขียนโดย ศิริรัตน์ 274
การจัดประชุม "การส่งเสริม สนับสนุน และการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรอย่างยั่งยืน" ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน เขียนโดย ศิริรัตน์ 403
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลผาจุก อำเภอเมือง” เขียนโดย ศิริรัตน์ 288
การประชุม “ชี้แจง/ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้มีปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด” เขียนโดย ศิริรัตน์ 306