ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

189821

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเสียบยอดทุเรียน

        เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายณัฐพล โสภณปิยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ ร้านกันทา พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเชิญจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การเสียบยอดทุเรียน” ให้แก่เกษตรกรกลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านนาป่าคาย
หมู่ที่ 2 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้ที่สนใจ จำนวน 70 คน   ภายใต้ “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลิตมูลวัวอัดเม็ด การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2560 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลิตมูลวัวอัดเม็ด การจัดการดิน ผลิตสารชีวภัณฑ์ และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบรรยาย สาธิต และปฏิบัติการประกอบด้วย 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่

ฐานที่ 1 วิธีเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB)

ฐานที่ 2 วิธีเพาะเชื้อไตรโครเดอร์ม่า

ฐานที่ 3 ธาตุอาหารพืช 

ฐานที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตมูลวัวอัดเม็ดคุณภาพสูง

ฐานที่ 5 การเสียบยอดทุเรียน

13

 

4

 

 

 

 

56101112

 

9

 

1415