ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451033

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล”

       สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำริด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 นายมนตรีฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายอาวุธ พานิชย์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายภิรุม เถาโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด กล่าวต้อนรับเกษตรกร วิทยากร และทางคณะผู้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้

     เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ลองกองในพื้นที่ตำบลน้ำริด จำนวน 33 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้ ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนวิทยากรเพื่อมอบองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร. พจนีย์ แสงมณี อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการผลิตพืช ไม้ผลคุณภาพ การใช้ปุ๋ย การใช้สารเคมี สารชีวภัณฑ์ และการกำจัดโรคแมลงต่างๆ วิธีการเก็บตัวอย่างดิน การตรวจวัดค่าดิน” พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ “การเก็บตัวอย่างดิน” ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

ปก