ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447782

สมาชิก สภจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3 สร้างทางรอดสังคมไทย

               นายบัญชา  อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางศศิร์อร อ่อนคง  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ความเข้าใจ 3 สร้างทางรอดสังคมไทย” ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ขาวสารประชาสมพนธ สำนกงานสภาเกษตรกรจงหวดอตรดตถ