ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447784

สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

           วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ ร้านกันทา และนางสาวจารุวรรณ บุญเดช พนักงานส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ให้บริการระบบดิจิทัล (DP) เพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ ให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย พร้อมกับติดตั้งระบบควบคุมน้ำเพื่อการเกษตรด้วยมือถือตามความต้องการในการขอรับสนับสนุนเทคโนโลยี ในพื้นที่ตำบลน้ำริด และตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ขาวสารประชาสมพนธ สำนกงานสภาเกษตรกรจงหวดอตรดตถ