ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

277922

แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60

 

 

 

มน 2

 

 

 

มน 1

 

 

        สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 รวม 6 โครงการ ดังนี้
1.) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
2.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด
3.) โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง
4.) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
5.) โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกร
6.) โครงการสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรลูกค้า ธกส.
         เพื่อให้เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง   พร้อมทั้งขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง

ปี 2559/60 ดังนี้