ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

424005

ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าออนไลน์

###ประชาสัมพันธ์การซื้อขายสินค้าออนไลน์### 
          จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ ปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย การแสดงราคาหน้าเว็ปเพจและการจดทะเบียนพาณิชย์เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ไปยังกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ให้ได้ทราบและปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบและได้มีโกาสเปรียบเทียบราคาก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ค้าออนไลน์และประชาชนทั่วไปรับทราบข้อกฏหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามด้านล่างนี้ ซึ่งประกอบด้วย 
         1)ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ ปี 2562
        2) ข่าวประชาสัมพันธ์การซื้อขายออนไลน์
        3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่จดทะเบียนขายสินค้าออนไลน์
       ประชาสมพนธการซอขายสนคาออนไลน Page 1ประชาสมพนธการซอขายสนคาออนไลน Page 2ประชาสมพนธการซอขายสนคาออนไลน Page 3
 
หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร --->