ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

217443

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562

                    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายธนานนท์ เหมืองหม้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562   ณ วัดห้วยแมง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ภายในงานประกอบด้วยการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกษตรเคลอนทเกษตรเคลอนท1เกษตรเคลอนท2เกษตรเคลอนท3เกษตรเคลอนท4เกษตรเคลอนท5เกษตรเคลอนท6เกษตรเคลอนท7เกษตรเคลอนท8เกษตรเคลอนท9เกษตรเคลอนท10