ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

227654

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน“โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนประสานความร่วมมือในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้และให้การศึกษา และส่งเสริมงานวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร” ในปีการศึกษา 2563 *สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อตามโครงการ 2 ประเภท ดังนี้

1.โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับสภาเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะสาขา #เกษตรศาสตร์ทั่วไป 8 สาขาวิชาเอก ได้แก่ 1)กีฏวิทยา 2)โรคพืช 3)พืชไร่ 4)พืชสวน 5)ปฐพีศาสตร์ 6)ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 7)สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และ 8)เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  ***เปิดรับ 2 รอบ รวมจำนวน 51 คน

2.โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำหรับนักเรียนสภาเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เฉพาะ #สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  ***เปิดรับ 2 รอบ รวมจำนวน 14 คน   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ลิงก์นี้นะค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1gyMZ6nPijdH2TTMLmbD2Z79XA9ZPHvSM/view?usp=sharing

             สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับนักเรียนทายาทเกษตรกร ภายใต้ “โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับนักเรียนที่สนใจ #เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

           โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ Internet ทาง website ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเว๊ปไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th (นักเรียนที่จะสมัครในรอบ TCAS รอบที่ 1 : Portfolio ระบบจะเปิดรับสมัครในช่วง เดือนธันวาคม 2562 และ TCAS รอบที่ 2 : Quota ระบบจะเปิดรับสมัครในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2563) และให้นักเรียนนำเอกสารประกอบการสมัครมายื่นให้กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5540-7427

 

 

 

ประชาสมพนธมช.2ประชาสมพนธมช.3ประชาสมพนธมช.4