ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451019

โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล TCAS รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์ #โครงการลูกหลานเกษตรไทยก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัดประจาปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี TCAS รอบที่ 2 (Quota) "โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล" ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัดประจาปีการศึกษา 2567

#คุณสมบัติทั่วไป:

1) ผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

2) เป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ หรือเป็นเกษตรกรที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หรือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หรือหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด รับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรจริง

#เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่

15 กุมภาพันธ์ เวลา 00.01 น.- 15 มีนาคม 2567 เวลา 22.00 น. นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://admissions.mju.ac.th/www/Default.aspx

 

อนโฟ