ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434672

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงาน เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
    โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้
1. นโยบายพัฒนาด้านการเกษตร 3 ประเด็นสำคัญ คือ
    1) ด้านราคาผลผลิตตกต่ำ
    2) ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    3)ด้านที่ดินทำกิน 
2. แนวทางการช่วยเหลือภัยแล้งสับปะรดห้วยมุ่น คือ
    1) เร่งประสานสำนักฝนหลวงฯ
    2) หาตลาดรับซื้อที่ชัดเจน
    3) พัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
    4) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
    เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

ปช.สภา2ปช.สภา3

ปช.สภาปช.สภา1