ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434668

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย

  สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล และระดับอำเภอของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลนำร่อง คือ ตำบลบ้านหม้อ เพื่อบูรณาการงานและเชื่อมโยงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด
ซึ่งประกอบด้วยโครงการ 4 โครงการหลักที่ร่วมกันดำเนินการระหว่างส่วนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรในทุกระดับ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร,โครงการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม,โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภาคการเกษตร และโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสาวมณัญญา เชื้อชายเลิศ
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมดำเนินการ และมีนายเลิศ คงแก้ว เป็นประธานที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบลบ้านหม้อ

บานหมอ4บานหมอ3บานหมอ2บานหมอ1