ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

243144

สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2563...สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงและหอมแบ่ง ในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่ง
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ภายใต้การบูรณาการร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้องสูง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สืบเนื่องจากการสำรวจและรวบรวมปัญหา
ด้านการเกษตรของเกษตรกรจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกหอมแดงหอมแบ่งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

อบรมหอมอบรมหอม1อบรมหอม2อบรมหอม3อบรมหอม4อบรมหอม5อบรมหอม6อบรมหอม7อบรมหอม8