ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

456372

การประชุมชี้แจงและการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว

                นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ “โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การศึกษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว” ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว จำนวน 26 ราย และมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ราย พื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั้งหมด จำนวน 524 ไร่

 

 

นวตกรรมขาวนวตกรรมขาว1นวตกรรมขาว2นวตกรรมขาว3นวตกรรมขาว4นวตกรรมขาว5