ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434685

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปหน่อไม้อัดปี๊บคุณภาพ

                วันที่ 26 พฤษภาคม 2563...สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปหน่อไม้อัดปี๊บคุณภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกร “กลุ่มเพิ่มมูลค่าผลผลิตบ้านชำป่าหวาย”
โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจากอาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านชำป่าหวาย
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หน่อไม้อัดปี๊บที่มีคุณภาพ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง รวมทั้งแนะนำ
ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรในพื้นที่ได้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 13 ราย

อดปบอดปบ1อดปบ2อดปบ3อดปบ4อดปบ5อดปบ6อดปบ7อดปบ8อดปบ10อดปบ11