ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

443680

การประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ภายใต้กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมพ.ศ.2563

              วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563...นายชัยพล เมฆไหว ประธานคณะทำงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรดีเด่น ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการลงพื้นที่ไปคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เพื่อสนับสนุนจัดทำแผนธุรกิจ รายสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรดีเด่น ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 อันดับแรก มีรายละเอียดดังนี้ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าสวย ด้วยภูมิปัญญา “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” 2) วิสาหกิจชุมชนประชาร่วมใจ “ผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์” และ 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมไผ่ครบวงจร จังหวัดอุตรดิตถ์ “ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่”

 

 

คดเลอก1คดเลอก2คดเลอก3คดเลอก4คดเลอก5คดเลอก6