ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

294182

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 เมษายน 2564

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา โดยทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1️⃣ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการตลาดและระบบบริการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2️⃣ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาด้านการเกษตร พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
3️⃣ กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)
4️⃣ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป
 
ฉบบท 3 ปช.สภา