ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

451022

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างครบวงจร”

         สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างครบวงจร” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร 

IMG 3085-1IMG 3141-2IMG 3175-3IMG 3192-4IMG 3228-5IMG 3235-6IMG 3319-7IMG 3332-8IMG 3359-9IMG 3532-10IMG 3504-11IMG 3522-12IMG 3529-13IMG 3470-14