ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

443678

การสัมมนา “ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564”

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564” เมื่อวันที่ 19 – 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์และยุทธศาสตร์เป็นไปตามที่กำหนด บนหลักการมุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งในอาชีพ โดยใช้แนวทางเกษตรอุตสาหกรรมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

020-1IMG 4117-2932-3