ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

447791

การประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559”

นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุม “สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งพิจารณาขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2560   

IMG 4208-1IMG 4212-2IMG 4193-3