ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083757

การประชุมกลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเกษตร "กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตำบลป่าเซ่า"

        สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรรายสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 "กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตำบลป่าเซ่า" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   ณ ประดิษฐฟาร์ม ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง, สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์, สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์, สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จังหวัดอุตรดิตถ์

 

กลมเกษตรกร1กลมเกษตรกร2กลมเกษตรกร3กลมเกษตรกร4กลมเกษตรกร5กลมเกษตรกร6กลมเกษตรกร7กลมเกษตรกร8กลมเกษตรกร9กลมเกษตรกร10