ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

083751

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปลา และผลไม้

            สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรจังหวัด โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ปลา และผลไม้ ในวันที่ 30 มกราคม 2562   ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 25 คน
              วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ นำไปพัฒนาตนเองให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาอาชีพของตนเอง รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของตนเองจากการแปรรูป และสามารถต่อยอดพัฒนายกระดับสู่เกษตรอุตสาหกรรมได้ในอนาคตต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและการแปรรูป ได้แก่ ลูกชิ้นหมู และน้ำปลาร้าปรุงรส จากทีมวิทยากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

 

แปรรปอาหาร1แปรรปอาหาร2แปรรปอาหาร5แปรรปอาหาร6แปรรปอาหาร9แปรรปอาหาร10