ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

227693

ลงพื้นที่รับทราบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล

              นายสุชาติ ปินจันทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอลับแล) พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่รับทราบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับนายพิชิตชัย มั่นเหมาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ผู้แทนเกษตรกรและเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้รับทราบต่อไป

            นายพิชิตชัย มั่นเหมาะ กล่าวว่าตนเองได้รับทราบการดำเนินการก่อสร้างฝายในพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยประสานนายสุชาติ ปินจันทร์ ผู้นำก่อสร้างฝายในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำและปรึกษาหารือแนวทางเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจากหน่วยทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆในพื้นที่ โดยเบื้องต้นจะต้องดำเนินการประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการก่อสร้างในครั้งนี้ และรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

 

ฝายชยจมพล1ฝายชยจมพล2ฝายชยจมพล3ฝายชยจมพล4ฝายชยจมพล5ฝายชยจมพล6ฝายชยจมพล7ฝายชยจมพล8ฝายชยจมพล9