ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

219835

การติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีชาวนา 2 อำเภอ อุตรดิตถ์ ขายข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2561 และถูกโกงค่าข้าว

               นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายวิเชียร วัฒนพันธุ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอตรอน) และผู้แทนชาวนา 2 อำเภอที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีขายข้าวเปลือกและไม่ได้รับเงินค่าข้าวในพื้นที่อำเภอตรอน และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังร้องเรียนไม่ได้รับเงินค่าซื้อข้าวเปลือก และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวรัชนีกร ต๊ะม่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชี้แจงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สหกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้แก่เกษตรกรได้รับทราบ พร้อมทั้งสอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรตามแนวทางของแต่ละหน่วยงาน
               นายมนตรี ฉัตรทอง เสนอขอให้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกมาตรการเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้รับซื้อข้าวเปลือกทั้งภายในจังหวัดและผู้รับซื้อที่เข้ามาเช่าลานรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรดังเช่นกรณีในครั้งนี้ 
               ในส่วนด้านคดีความ นายประมวลชัย พูลด้วง ผู้แทนเกษตรกร กล่าวว่า ในขณะนี้มีกำหนดขึ้นศาลเพื่อดำเนินการทางด้านกฎหมายแล้ว และขอให้ทางราชการช่วยติดตาม เพื่อ เร่งรัด การดำเนินงานดังกล่าวให้เรียบร้อยและแล้วเสร็จโดยเร็ว ด้วยหวังว่าต้องการนำเงินไปจ่ายหนี้ ธกส. หนี้ค่ายาค่าปุ๋ย ตลอดจนค่าเล่าเรียนบุตร และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำนาในครั้งต่อไป

53155857 631770577263428 979116947075497984 n 153248412 666833547101872 3743955990156935168 n 153327458 1116545611860355 4058014697603989504 n 154517490 401260380421397 3480360434018549760 n 1