ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434675

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส่งมอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องบดแห้ง ให้แก่กลุ่มเกษตรกร

               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส่งมอบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบดแห้ง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ" ภายใต้ความร่วมมือกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงาน สร้างเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สถานที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25213252162521725219252232522425225252282523032794