ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

383300

โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

             สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

             โดยพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีนายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายวัฒนา เกิดผล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้อีกจำนวน 3 ท่าน คือ นางรัตนาพร ใจแน่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, นางทับทิม ฉัตรทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตรอน และนางสาวหทยา มหาปัญญาวงศ์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลตรอน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักจนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอดให้กับเพื่อนเกษตรกรอื่นๆ และชุมชนได้รับรู้ต่อไป พร้อมทั้งดำเนินการแบ่งกลุ่มระดมความคิด วิเคราะห์ เสนอวิธีการ และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการรับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

            การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้แทนสภาเกษตรกรภายใต้การดูแลของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยด้านยาเสพติดจนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอดให้กับเพื่อนเกษตรอื่นๆ และชุมชนต่อไป

 

ปปส1ปปส2ปปส3ปปส4ปปส5ปปส6ปปส7ปปส8ปปส9ปปส10ปปส11ปปส12ปปส13