ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

434670

สภาเกษตรกรจังหวัด ขับเคลื่อนงานฝายชะลอน้ำร่วมกับ กทท.หวังพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของอุดมนิเวศ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

                สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน แหล่งน้ำ ของเกษตรกร ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร โดยกำหนดจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย และตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปประเด็นที่สำคัญมีดังนี้

           1. สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอพิชัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยการนำของนายม่วง สดนามอญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์(ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลนาอิน) จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อเนื่อง) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดนาอิน ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกำหนดแนวทางการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อเนื่อง) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำตัวใหญ่ตำบลนาอิน จำนวน 1 ฝาย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศน์ให้อุดมสมบูรณ์ เป็นฝายต้นน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นต้นทุนน้ำให้แก่ฝายขนาดเล็กในพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

           2. สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอลับแล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายสุชาติ ปินจันทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายดำเนิน เชียงพันธ์ ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล เพื่อประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อเนื่อง) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำตำบลแม่พูล จำนวน 4 ฝาย ซึ่งหากดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำทั้ง 4 ฝายนี้แล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง น้ำหลาก เป็นแนวป้องกันไฟแบบเปียก เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ให้อุดมสมบูรณ์

            โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการประสาน/ติดตามการขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป

 

นาอน1นาอน2นาอน3นาอน4นาอน5นาอน6นาอน7แมพลแมพล1แมพล2แมพล3แมพล4แมพล5แมพล6แมพล7