ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

392706

สกจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 นายอาวุธ พานิชย์ พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล” ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงคุณภาพพิชัย (สวน ดีฟรุตฟาร์ม) หมู่ที่ 9 บ้านคลองกล้วยเหนือ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย เป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จำนวน 30 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองได้ อีกทั้ง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการฯ ดังนี้ (1) การสนับสนุนด้านความรู้ โดยวิทยากร ผศ.ดร. พจนีย์ แสงมณี อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ การบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการผลิตพืชคุณภาพ และวิธีการเก็บตัวอย่างดิน การตรวจวัดค่าดิน” (2) การสนับสนุนด้านดิจิทัลการเกษตร กับการพยากรณ์อากาศที่นำมาใช้ด้านการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่จาก สนง.สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรยาย หัวข้อ “การใช้แอปพริเคชั่น ดิจิทัล การเกษตร” (3) การสนับสนุนด้านการตลาด แนวทางแก้ไขปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ โดยเจ้าหน้าที่จาก สนง.พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรยาย หัวข้อ “ตลาดยุคใหม่ ก้าวไกลทันโลก”

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 5

 

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 12

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 19

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 20.1

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 25.1

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 34.1

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 42.1

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 45.1

 

LINE ALBUM 29-03-65 พฒนาอาชพ ๒๒๐๓๒๙ 48.1