ประกาศรับสมัครงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

332409

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สนง.สกจ.อต. บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้ง ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดี (GAP) เขียนโดย ธนานนท์ 4
สนง.สกจ.อต. ผนึกกำลัง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่นเหล็ก” เขียนโดย ธนานนท์ 7
สนง.สกจ.อต. จับมือหน่วยงานภาคี ร่วมพบปะพูดคุยกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร เขียนโดย ธนานนท์ 10
สภจ.อุตรดิตถ์ การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เขียนโดย ธนานนท์ 33
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร “เทคนิคการผลิต การเก็บตัวอย่างดิน การตลาด และเกษตรดิจิทัล” ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล พ.ศ. 2565 เขียนโดย ธนานนท์ 27
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 5,8 และ 10) เขียนโดย ธนานนท์ 31
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และ 6) เขียนโดย ธนานนท์ 24
สกจ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดทำแผนตำบลผ่านเวทีสภาเกษตรกรจังหวัด และภาคีเครือข่ายตำบลไร่อ้อย (ในพื้นที่หมู่ที่ 4,7,9 และ 11) เขียนโดย ธนานนท์ 18
สกจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร เขียนโดย ธนานนท์ 25
สภจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดิน ที่ทำกิน แหล่งน้ำของเกษตร เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนานนท์ 19